Burhan KÖROĞLU


Doç. Dr.

burhan.koroglu@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    İstanbul Üniversitesi, Felsefe, 1985

  2. Yüksek Lisans

    Ürdün Üniversitesi, Felsefe, 1993

  3. Doktora

    Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi, 2001


Araştırma Alanları

İslam Felsefesi, Epistemoloji, Metafizik, Toplum Felsefesi

Biyografi

İstanbul’da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Ürdün’de Felsefe alanında yüksek lisans, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İslam Felsefesi bölümünde tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığını yaptı. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Ödüller

1. Yarmouk Üniversitesi Arapça Bursu, 1986, Ürdün.
2. Ürdün Üniversitesi Araştırma Bursu, 1987-1989, Amman, Ürdün.
3. Ürdün Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Yüksek Lisans Bursu, 1987-1991, Amman Ürdün.
4. Oxford Üniversitesi, Centre For İslamic Studies’ten bir aylık araştırma bursu, 2003, Oxford.
5. Ürdün Üniversitesi, Felsefe Bölümü Misafir ÖğretimÜyeliği Statüsü., 2007-2008.


Üyelikler

Society for Ancient Greek Philosophy Üyesi, Binghampton, ABD
Türk Felsefe Klubü üyesi, Ankara.
Bilim ve Sanat Vakfı Üyesi, İstanbul.
Türk Yazarlar Birliği Üyesi, Ankara
Molla Sadra Dünya Kongresi üyesi, Tahran, İran.


Akademik Yayınlar

MAKALELER

1- El-Felsefetü’l-ahlakiyye ve’s-siyasiyye fi felsefeti İbn Bacce, Uluslar arası
Molla Sadra Enstitüsü Dergisi, Arapça makale.2000
2-“İbn Bacce’nin Ahlak ve Siyaset Düşüncesi”, Divan İlmi Araştırmalar Dergisi,
C.1, s. 1, İstanbul 1996.
3- “İbn Bacce’nin Akli Varlığa Dair Delillerinin Tahlili”, Kutadgubilig FelsefeBilim
Araştırmaları Dergisi, Sayı 16, Ekim 2009.
4- “Risale fi’l-fark beyne nevey el-ilmi’l-ilâhî ve’l-kelâm”, Siraceddin ElUrmevi,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 36, 2009/1.
5- Siraceddin el-Urmevi’nin İlahi Bilgi ve Kelam ile ilgili Arapça bir metninin
bilimsel incelemesi ve tenkitli neşri.

KONFERANS BİLDİRİLERİ

1. “İbn Bacce’nin İbn Rüşd’e Etkileri” Uluslararası Sempozyum: Cumhuriyetin
Kuruluşunun 75. Yılı Münasebetiyle Ölümünün 800. Yılında İbn Rüşd, 11-13
Aralık 1998, İSAM, İstanbul
2. “Ibn Bajjah as pioneer of Cordoba School of Philosophy” Uluslararası
Sempozyum, International Colloquim on Two Schools of Islamic Philosophy
Cordoba and Isfahan, 27-29 Nisan 2002. Isfahan, İran.
3. “Hermetism in Medieval Islamic Imagination: An Examination in
Heresiography and Biographical Dictionaries” Uluslar arası MESA
Konferansı, Medieval Islamic Historiography Panel, San Fransisco ABD 20-23
Kasım 2004.
4. “Çağdaş İslam Düşüncesinde Klasikleri Yeniden Okuma Projesi, Cabiri
Örneği”, Uluslar arası, Klasikleri Yeniden Okumak Sempozyumu, Bilim ve
Sanat Vakfı, 8-10 Ekim, 2004, İstanbul
5. “The Philosophies of Islam, Greece and the West and the Interaction
Between Them”, St Louis Üniversitesi, Meramac College’de Sunulan
Seminer, Aralık 2004. St. Louis, ABD.
6. “Impact of Neoplatonism on Islamic Thought”, St Louis Universitesi
Edebiyat Fakültesinde Sunulan Seminer, Aralık 2004, St. Louis, ABD.
7. “Late Ottoman Madrasas”, Oxford Üniversitesi Centre for Islamic Studies’de
Sunulmuş Bir Konferans metni, Oxford University,12 March 2002 Oxford,
England.
8. Ed-Devletü’l-Osmaniyye ve’l-Müdeccenîn fi’l-Arşîvi’l-Osmânî, (Osmanlı
Arşivlerinde Moriscolar) El legado andalusí Cultural Foundation ve Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales tarafından İspanya’nın Granada
kentinde düzenlenen, Historia de una minoría. Conmemoración del IV
centenario de la expulsión isimli konferansta sunulan Arapça tebliğ. 13-
16 Mayıs 2009.”

KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Necmettin el-Kâtibî el-Kazvînî’nin Bilgi Teorisi (2015), Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları,
KÖROGLU BURHAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 170, ISBN:978-605-5461-78-2, Türkçe(Bilimsel
Kitap), (Kontrol No: 1492888)
2. El-Mufassal fi Şerhi’l-Muhassaıl li’l-Kâtibî el-Kavzînî, Neşir ve Tahkik, 2014. Mahya yayınları,
İstanbul.
3. Ibn Bajjah As Pioneer of Cordoba School of Philosophy, KÖROGLU BURHAN, International
Symposium on Two Schools of Islamic Philosophy Cordoba and Isfahan, İngilizce(Tam metin
Bildiri), (Kontrol No: 1005951)
4. El Felsefetül Ahlakiyye Ves Siyasiyye Fi Felsefeti Ibn Bacce, KÖROGLU BURHAN, WorldCongress of International Mulla Sadra Symposium, Ingilizce(Tam metin bildiri), (Kontrol No: 1006221)
5. İslam Hukuku ve Uluslararası Insan Hakları Kanunu, KÖROGLU BURHAN, Uluslararası Değişen Dünyada İslam Hukuku Sempozyumu, Bölüm Sayfa:551-556, Arapça(Tam metin bildiri), (Kontrol No: 1024074)
6. Doğu İslam Filozofları, Bölüm adı:(Islam Düşüncesi Tarihi) (2010). KÖROGLU BURHAN, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: Bayrakdar, Mehmet, Türkçe(Ders Kitabı), (Kontrol No:1006518)
7. İslam Felsefesinde Metodoloji Problemleri: Cabiri Örneği” (The Methodological Problems in Islamic Philosophy: Example of Cabiri), İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 1 (Problems of Methodology in Islamic Sciences) İsav/Ensar Publications, Istanbul 2005, p.153-163
8. İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, Bölüm adı:(Ibn Bacce ve Ibn Tufeyl: Felsefe Endülüs’te) (2013)., KÖROGLU BURHAN, ISAM Yayınları, Editör:Kaya,Cüneyt, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 869, ISBN:9786054829057, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1006430)
9. İslam Düşüncesi Tarihi, Bölüm adı:(Fahreddin Razi) (1990), KÖROGLU BURHAN, İnsan Yayınları, Editör: M. M. Şerif, Türkçe(Kitap Çevirisi), (Kontrol No: 1006434)