Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

PHIL 101 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ VE TARİHİ I (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste Mezopotamya, Hindistan, Çin ve Yunan medeniyetlerinden orta çağa kadar felsefe öncesi ve felsefi düşünce irdelenmekte, hayatın anlamı, bilgi ve varlık gibi felsefenin temel sorunları incelenmektedir.

PHIL 102 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ VE TARİHİ II (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste orta çağ felsefesi, modern felsefe ve çağdaş felsefe genel hatlarıyla ve problematik olarak incelenmektedir.

PHIL 103 MANTIK I         (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste  birinci tür yüklem mantığı ve bu mantığın sembolik kullanımı incelenmektedir.

 

PHIL 104 MANTIK II        (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste öğrenciler ileri düzey mantık ve birinci tür yüklem mantığı, teoremler, çıkarım ilkeleri, formüllerin doğruluk değeri açılımlarını ve tümdemgelimsel argümanların geçerliliği konularını öğrenirler.

 

PHIL 201 ANTİK FELSEFE I (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste Sokrates öncesi felsefe incelenmektedir. Milet, Efes, Elea okulları, Pitagorasçılık, atomculuk, sofistler vb.  bu dersin konuları arasındadır. Konuyla ilgili metinler okunarak incelenir.

 

PHIL 202 ANTİK FELSEFE II (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste epistemoloji, metafizik ve ahlak anlayışları çerçevesinde Platon, Aristoteles gibi Yunan Felsefesinin ve Helenistik Felsefenin sistematik filozofları incelenir.

 

PHIL 203 AHLAK VE SİYASET FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste devlet, otorite, özgürlük, yönetim ve adalet konuları ve ilgili meseleler incelenmektedir. Öğrenciler İslam ve Batı geleneklerindeki siyaset ve ahlak filozoflarının fikirlerini yakından tanıma imkanı bulurlar.

 

PHIL 204 METAFİZİK (3+0) 5 ECTS

Metafizik felsefenin temel dallarından bir tanesidir ve Varlık sorunu, varoluş kavramı, şey, araz, olgu, madde, zihin, mekan, zaman ve nedensellik gibi sorunları inceler. Öğrenciler bu derste Platon, Aristoteles, İbn Sina ve Heidegger gibi önde gelen metafizikçi filozofların metinleri okur ve analiz ederler.

 

PHIL 301 İSLAM FELSEFESİ I       (3+0) 3 ECTS 5

Bu ders İslam düşüncesinin 11. yüzyıla kadarki mütekaddimin dönemi üzerine odaklanır. Bu dönemdeki temel felsefi problemler incelenir.

 

PHIL 302 İSLAM FELSEFESİ II (3+0) 3 ECTS 5

Bu ders İslam Felsefesinin 11.yüzyıldan 19. yüzyıla kadarki müteahhirin dönemine odaklanır ve Gazali, Razi ve Cürcani gibi filozofların metinleri okunarak analiz edilir.

 

PHIL 303 BATI DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ VE ORTA ÇAĞ HIRİSTİYAN FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

Bu ders Hıristiyan teolojisini, bu teolojinin Yunan, Helenistik ve İslam Felsefelerini alımlayışını göz önünde bulundurarak Batı düşüncesinin oluşum evresini inceler ve derste Origenes, Agustin, Boethius, Aquinas ve diğer orta çağ filozofları lisans düzeyinde incelenir.

 

PHIL 304 ERKEN DÖNEM MODERN FELSEFE (3+0) 3 ECTS 5

Bu ders Descartes, Locke, Spinoza, Leibniz, Hume, Berkeley gibi erken dönem filozoflarının felsefelerini epistemoloji ve metafizik teorileri üzerine odaklanarak inceler.

 

PHIL 305 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

Bu ders bilim tarihi bağlamında bilim felsefesinin temel problemleri ve konularını inceler. Antik Mezopotamya, Mısır, Yunan, İslam ve Modern Avrupa’da ortaya çıkan bilimsel gelişmeleri konu edinir.

 

PHIL 306 KLASİK TÜRK FELSEFESİ I (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste Türk düşüncesinin mahiyeti, kavramsal çerçevesi, araştırılma yöntemleri, İslam düşüncesiyle ilişkisinin yanında Selçuklulardan başlayarak Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerinde felsefe konu edilir. Sadreddin Konevi, Davud El-Kayseri, Molla Fenari, Kafiyeci, Hocazade derste incelenen filozoflar arasındadır.

 

PHIL 401 KLASİK TÜRK FELSEFESİ II 3+0) 3 ECTS 5

Bu ders Osmanlı Türk düşüncesini ikinci yarısından itibaren 19. yüzyıla kadarki süreçte inceler. Kemal Paşazade, Taşköprüzade, Kınalızade, Katip Çelebi, Yanyalı Esad Efendi, Mehmed Şirvani bu derste incelenen filozoflar arasındadır.

 

PHIL 402 ÇAĞDAŞ  TÜRK DÜŞÜNCESİ    (3+0) 3 ECTS 5                       

Bu derste Said Halim Paşa, Babanzade Ahmed Naim, Şehbenzderzade Filibeli Ahmet Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı, Mehmet Akif, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç ve İsmet Özel gibi düşünürler incelenmektedir.  Modernleşme, siyasi hareketler, kültürel değişme bu dönemin temel konularıdır.

 

PHIL 403 GEÇ DÖNEM MODERN FELSEFE (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste filozoflar Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer ve Nietzsche incelenir. Ayrıca Marksizm, Naturalizm, Psikolojizm ve Tarihselcilik gibi felsefi akımlar konu edilir.

 

PHIL 404 ÇAĞDAŞ FELSEFE      (3+0) 3 ECTS 5

Bu ders 20 ve 21. yüzyıl fenomenoloji, hermenötik, dekonstrüksiyon gibi felsefi akımlarının felsefi metotlarını inceler.

SEÇMELİ DERSLER

PHIL 411 ERKEN TÜRK DÜŞÜNCESİ VE MİTOLOJİSİ (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste İslam öncesi ve erken İslami dönem Türk düşünce ve mitolojisi incelenmektedir. Tanrıcılık, Türk mitleri, töre, Türk devlet ve toplum felsefesi incelenen temel konulardır. Yusuf Has Hacib, Kaşgarlı Mahmud, Ahmed Yesevi gibi erken dönem Türk düşünürleri de dersin içeriğine dahildir.

 

PHIL 412 ÇİN DÜŞÜNCESİ (3+0) 3 ECTS 5

Çin düşüncesi veya felsefesi Taoizm, Legalizm, Budizm, Mohizm ve Konfüçyanizm gibi farklı dini ve felsefi okulları kapsayan genel bir terimdir. Çin düşüncesi en eski düşünce geleneklerinden bir tanesidir. Bu ders Çin dini ve felsefesi ekollerinin gelişimini konu edinen tarihsel bir giriş dersidir.

 

PHIL 413 HİNT FELSEFESİ          (3+0) 3 ECTS 5                                   

Hint felsefesi Hint alt kıtasında ortaya çıkan Hinduizm, Budizm, Cayinizm gibi değişik dini ve felsefi geleneği kapsamaktadır. Bu ders temel Hint felsefesi okullarını tanıtmakta ve bu geleneklerin temel soruları, konuları ve karakteristikleri üzerinde durmaktadır.

 

PHIL 414 FELSEFE VE EDEBİYAT (3+0) 3 ECTS 5                

Büyük edebi eserler ciddi felsefi mesajlar taşırlar ve insan tecrübesini incelerler. Bu ders Türk ve Dünya edebiyatındaki önemli eserlerin felsefi özünü ve felsefi teorilerle edebiyat alanındaki gelişmeler arasındaki ilişkileri inceler.

 

PHIL 415 SOFİSTLER        (3+0) 3 ECTS 5

Yaşadıkları dönem Yunan Aydınlanması olarak isimlendirilen sofistler, felsefe tarihinde önemli bir role sahiptirler. Bu ders Protagoras, Georgias, Kritias ve Hegesias gibi önde gelen sofist filozofların teorilerini inceleme ve anlama amacındadır. Bilgi, ahlak ve toplum konuları bu derste incelenir.

 

PHIL 416 DOĞA FELSEFESİ   (3+0) 3 ECTS 5           

Doğa felsefesi en önemli derslerden biridir. Doğanın temel ilkelerini ve anlamını, nedensellik, değişme, mekan, boşluk, hareket, madde gibi konuları inceler. Bu derste klasik ve modern teoriler birlikte incelenmektedir.

 

PHIL 417 PLATON (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste Platon’un epistemoloji, metafizik ve etik teorileri incelenmektedir.

 

PHIL 418 HELENİSTİK FELSEFE           (3+0) 3 ECTS 5           

Bu ders Stoacılık, Epikürcülük, Şüphecilik gibi Helenistik felsefenin ana okullarını inceler. Filozofların seçilmiş metinleri okutulur.

 

PHIL 419 MUTEZİLE EKOLÜ    (3+0) 3 ECTS 5                                   

Bu ders Mutezile ekolünü tanıtmakta ve önde gelen mutezili düşünürlerin felsefi ve kelami teorilerini incelemektedir.

 

PHIL 420 İSLAM DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ    (3+0) 3 ECTS 5                                   

Bu derste İslam düşüncesinin ilk iki yüzyılındaki oluşum süreci genel bir şekilde incelenir ve kelam, tasavvuf geleneklerine ve Helenistik kültürün İslam düşüncesine girişine odaklanılır.

 

PHIL 421 YENİ PLATONCULUK    (3+0) 3 ECTS 5

Yeni Platonculuk İslam ve Hıristiyan felsefi gelenekleri gibi kendisinden sonra gelişen felsefi gelenekleri etkilemiştir. Bu nedenle Plotinos, tüm zamanların en etkili filozoflarından bir tanesidir. Bu derste Yeni Platoncu felsefe ve onun İslam ve Hıristiyan felsefe geleneklerine etkisi incelenmektedir.

 

PHIL 422 STOACILIK                  (3+0) 3 ECTS 5

Stoacılık Atina’da Kıbrıslı Zenon tarafından kurulmuş Helenistik bir felsefe okuludur. Bu ders Stoacılık ve önde gelen temsilcileri hakkındadır. Derste önde gelen Stoacıların fikirleri incelenir.

 

PHIL 423 KELAM FELSEFESİ                   (3+0) 3 ECTS 5  

Bu ders Vasıl bin Ata, Eşari, Maturidi, Gazali, Razi gibi İslam kelamcılarının yanında Fazlur Rahman ve Tarık Ramazan gibi çağdaş kelam düşünürlerinin fikirlerini konu edinmektedir.

 

PHIL 424 BİLİM TARİHİ (3+0) 3 ECTS 5

Bu ders Antik dönemden Modern dönem Mısır, Yunan ve İslama kadar bilim geleneklerini inceler.

 

PHIL 425 MİTOLOJİ (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste felsefenin ortaya çıkışından önceki mitolojik düşünce incelenir ve dünya mitolojileri hakkında detaylı bilgi ve analizler sunulur.

 

PHIL 426 ARISTOTELES (3+0) 3 ECTS 5

Bu ders Aristoteles’in felsefesi, bilgi, varlık ve değerle ilgili görüşlerini onun temel eserlerine odaklanarak inceler.

 

PHIL 427 HERAKLİTOS VE PARMENİDES (3+0) 3 ECTS 5

Heraklitos ve Parmenides iki önde gelen, birbirine karşıt metafizik konumlar almış filozoftur. Bu ders bu filozofların yazılarına odaklanır ve fikirlerini karşılaştırmalı bir şekilde inceler.

 

PHIL 428 FÂRÂBÎ VE İBN SİNA        (3+0) 3 ECTS 5 

Bu ders Meşşailiğin en önemli iki filozofunu, Fârâbî ve İbn Sina’yı konu edinir ve detaylı bir şekilde inceler. Bu iki filozofun bilgi teorisi, metafiziği, peygamberlik ve vahiy anlayışı siyaset ve ahlak felsefeleri dersin ana konularıdır.

 

PHIL 429 İNSAN HAKLARI       (3+0) 3 ECTS 5          

Bu ders insan haklarıyla ilişkili konu ve problemleri inceler. Öğrenciler bu derste insan davranışını etkileyen ahlaki prensipleri tarihsel ve problematik olarak öğrenirler.

 

PHIL 430 SUFİ METAFİZİK           (3+0) 3 ECTS 5

Sufi metafizik İslam felsefesinin en zengin geleneklerinden bir tanesidir ve aynı zamanda Türk düşüncesi için merkezi bir öneme sahiptir. Sufilik, bu geleneğe mensup düşünürler tarafından hakikate ulaşmanın en doğru yolu olarak görülmüştür. İbn Arabi, Sadreddin Konevi ve Davud el-Kayseri tasavvufu felsefi bir şekilde formüle etmişlerdir.

 

PHIL 431 OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE BİLİM (3+0) 3 ECTS 5                

Bu derste Osmanlı Türkiye’sindeki bilimsel faaliyetler başlangıcından modernizasyon dönemine değin konu edilmektedir.

 

PHIL 432 GAZALİ DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ   (3+0) 3 ECTS 5                                                                       

Gazali geçmişte ve günümüzde çok tartışılan bir isim olmasına rağmen hem felsefeye hem de kelama ait bir düşünürdür. Gazali sonrasında İslam dünyasının doğusunda felsefe ve kelamın serüveni kalıcı olarak değişikliğe uğramıştır. Bu derste Gazali’nin felsefe eleştirisi ve onun kelam, felsefe ve tasavvufla ilgili metinleri inceleme konusu yapılmaktadır.

 

PHIL 433 FELSEFE VE KELAM       (3+0) 3 ECTS 5           

Bu derste kelam ve felsefe ilişkisi, teolojinin felsefeyle olan çatışma ve ortaklıkları ve bu iki alanın birbiriyle olan etkileşimi incelenmektedir.

 

PHIL 434 FELSEFE VE EKONOMİ     (3+0) 3 ECTS 5                       

Bu derste ekonomik teorilerin felsefi arka planı ekonomi politik ve etiğe özel bir önem atfedilerek incelenmektedir.

 

PHIL 435 MATEMATİK FELSEFESİ    (3+0) 3 ECTS 5           

Matematikçiler geçtiğimiz son yüzyılda felsefe anlayışımız üzerinde önemli bir rol icra ettiler. Matematiğin temelleri hakkında çeşitli teoriler ortaya atıldı. Bu derste matematiğin temelleri, varsayım ve kuramları epistemoloji ve metafizikle alakaları bağlamında incelenmektedir.

 

PHIL 436 FELSEFE VE PSİKANALİZ      (3+0) 3 ECTS 5

S. Freud tarafından kurulan psikanaliz bazı felsefe okulları üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu ders psikanaliz felsefe ilişkisini ve psikanalizin temel kavram ve problemlerini incelemektedir.

 

PHIL 437 İBN ARABI (3+0) 3 ECTS 5  

İbn Arabi hem bir filozof hem de bir Sufidir. Bu derste onun felsefi teorileri tarihsel açıdan ve günümüz için önemi bağlamında incelenmektedir.

 

PHIL 438 TARİH FELSEFESİ   (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste tarihin teorik yönü ve tarih ve felsefe arasındaki ilişki incelenmektedir. Derste insanı anlamak idealinde tarih kavramının önemi konu edilmektedir.

 

PHIL 439 SEVGİ FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

Derste sevginin varlık yapısı ve felsefe tarihindeki sevgi teorileri incelenmektedir.

 

PHIL 440 DESCARTES, SPİNOZA AND LEİBNİZ OKUMALARI (3+0) 3 ECTS 5

Bu ders filozofların epistemolojik ve metafizik teorilerine yoğunlaşmaktadır. Derste filozofların metinlerinden seçkiler okunur ve incelenir.

 

PHIL 441 LOCKE, HUME AND BERKELEY OKUMULARI (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste Locke, Hume ve Berkeley gibi İngiliz deneycileri lisans düzeyinde konu edilir. Öğrenciler filozofların önemli kitaplarından seçilmiş metinleri incelerler.

 

PHIL 442 DOĞA BİLİMLERİ FELSEFESİ      (3+0) 3 ECTS 5                       

Derste biyoloji, kimya ve fizik gibi doğa bilimlerindeki felsefi meseleler konu edilir. Görecelilik teorisi, kuantum mekaniği, evrim teorisi, doğadaki kiralite dersin temel konularıdır.

 

PHIL 443 VAROLUŞÇULUK    (3+0) 3 ECTS 5                                                           

Derste varoluşçu felsefesinin temel meseleleri Kierkegaard, Jaspers, Sartre, Marcel ve Dostoyevski’den seçilen metinler üzerinden incelenir.

 

PHIL 444 HERMENÖTİK      (3+0) 3 ECTS 5                                   

Hermenötik, farklı disiplinlerle ilişkili olması ve uzun bir geçmişe sahip olmasının yanında, 20. yüzyılın önemli felsefe ekollerinden biridir.  Derste Schleiermacher, Husserl, Heidegger, Gadamer ve Ricoeur gibi önde gelen filozofların eser ve düşünceleri incelenmektedir.

 

PHIL 445 FENOMENOLOJİ (3+0) 3 ECTS 5

Fenomenoloji çağdaş felsefenin ana okullarından biridir. Bu ders fenomenolojinin metodik yönüne odaklanmakta ve Husserl ve Heidegger, Ponty gibi Husserl takipçilerini incelemektedir.

 

PHIL 446 TEKNOLOJİ FELSEFESİ     (3+0) 3 ECTS 5                       

Teknoloji felsefesi, felsefenin gittikçe önem kazanan alanlarından biridir. Teknoloji hayatımızı ve dünyamızı hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Bu değişimler birçok ahlaki, siyasi ve metafizik sorunu beraberinde getirmektedir. Bu derste teknolojinin mahiyeti ve neden olduğu değişimler incelenmektedir.

 

PHIL 447 ZİHİN FELSEFESİ   (3+0) 3 ECTS 5   

Bu ders bilincin doğası ve yapısını konu edinir. Felsefenin bu alanında birbirinden farklı teoriler vardır. Bu derste yalnızca analitik felsefenin değil aynı zamanda fenomenolojinin ve felsefe tarihindeki farklı düşünce ekollerinin zihin meselesine bakışı incelenmektedir.

 

PHIL 448 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ        (3+0) 3 ECTS 5                                   

Derste modern İslam dünyasındaki fikir akımlarını incelenmektedir. Derste incelenen konular arasında Modernizm, Gelenekçilik, Selefilik, Bilginin İslamileştirilmesi vb. bulunmaktadır.

 

PHIL 449 FELSEFE VE FİLM     (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste öğrencilere Türk ve Dünya sinemasından çeşitli filmler tanıtılır ve bu filmler felsefi bir şekilde incelenir.

 

PHIL 450 ANALİTİK FELSEFE  (3+0) 3 ECTS 5                                   

Bu ders Analitik felsefeye bir giriş niteliği taşımaktadır. Frege, Russell, Wittgenstein, Moore, Quine, Kripke analitik felsefenin önemli temsilcileri olmaları nedeniyle derste incelenen filozoflardır.

 

PHIL 451 DİN FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste dinin temel kavram ve konuları incelenir. Din felsefesi, metafizik, etik ve epistemoloji gibi diğer felsefe alanlarıyla ilişkilidir ve ele aldığı meseleler yalnızca teorik değil aynı zamanda pratik öneme de sahiptir.

 

PHIL 452 OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE AHLAK VE SİYASET FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

Derste Cumhuriyet öncesi Türkiye’de ahlak ve siyaset teorileri incelenmektedir.

 

PHIL 453 İBN HALDUN’UN MUKADDİMESİNE GİRİŞ (3+0) 3 ECTS 5

Ders İbn Haldun’un felsefesi, metodu ve toplum teorisi üzerine yoğunlaşmaktadır. 

 

PHIL 454 ENDÜLÜS KÜLTÜRÜ VE FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

Bu derste Endülüs kültürü ve Endülüs dahilinde ortaya çıkan felsefe gelenekleri incelenmektedir. Sanat, edebiyat ve felsefe dersin temel konularıdır.

 

PHIL 455 ETİK (3+0) 3 ECTS 5

Bu ders Antik, İslam ve Batı felsefelerinde yer bulan önemli etik teorilere giriş olarak tasarlanmıştır.

 

PHIL 456 BİLGİ TEORİSİ (3+0) 3 ECTS 5

Bu ders bilgi teorisi, bilginin imkanı, uygun bilgi nesneleri ve bilginin nasıl elde edileceği konularını işler. Yöntem, gerekçelendirme, hakikat dersin ana tartışma konularıdır. Öğrenciler modern ve modern öncesi düşünürlerin seçilmiş metinlerini okur ve incelerler.

 

PHIL 457 DİL FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 5

Derste anlam, kullanım teorileri ve dilin kökeni ve doğasına dair teoriler Antik, İslam ve Batı gelenekleri üzerinden incelenir. Analitik felsefe dil felsefesini temel ilgi alanı edinmesi nedeniyle detaylı olarak incelenir.

 

PHIL 458 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ (3+0) 5 ECTS

Derste sanatın doğası, güzel, sanat eseri, sanatsal duygu, estetik yargının konumu, estetik değer ve diğer değerlerle ilişkisi incelenir. Öğrenciler, Platon, Aristoteles, Kant, Hegel, Nietzsche, Hartmann ve Heidegger’den seçme metinleri okur ve incelerler.

 

PHIL 459 İSLAM HUKUK FELSEFESİ (3+0) 5 ECTS

İslam hukuk felsefesi İslam düşüncesinin en orijinal alanlarından bir tanesidir. Bu derste islam hukukunun çoğulcu yapısının felsefi ilkeleri incelenmektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur